Best Poster Prize Winners

2021-07-20 10:02:53Hits: 635

Haoming Xiang (ASIPP/ FZJ)

 

Feiyue Mao (HUST)

 

Yu He (SWJTU)

Contact:
Prof. Lu Wang

Email: luwang@hust.edu.cn

Prof. Zhongyong Chen

Email: zychen@hust.edu.cn

Jingwei Fu

Email: fujingwei@hust.edu.cn

Meiling Liang

Email: mlliang@hust.edu.cn

Wei Zheng

Email: zhengwei@hust.edu.cn